Vores værdigrundlag

Haubro Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, som blev grundlagt i 1898.

På en grundtvig-koldsk friskole er det en tradition, at dagligdagen begynder med morgensang, Fader Vor og fortælling.

På Haubro Friskole vil vi gerne skabe et harmonsk og trygt sted for alle børn fra vuggestue til 9. klasse. Her skal alle have respekt og forståelse for hinanden – både børn og voksne.

Vi har fokus på hver enkelt elev udfordres på det faglige og sociale plan. Vi vægter det praktiske – musiske højt som led i elevens dannelse. Vores tilgang til skolens aktiviteter er seriøs, nutidig og interessant.

Her opbygges et læringsmiljø, hvor fordybelse, fantasi, fysisk udfoldelse og inspiration er nøglebegreber for elevernes trivsel og læring.

Vores erfaring er, at glade børn lærer bedst. Derfor er vi sikre på, at dagligdagens nærhed, fællesskab og læringsmiljø er en vigtig forudsætning elevens udvikling.

Vores børn skal gå glade i skole – og glade hjem efter en god skoledag.

Vores
værdigrundlag

Haubro Landsbyskole – Himmerlands Friskole blev grundlagt i 1898.

Som en Grundtvig-Koldsk friskole er vores tradition, at dagligdagen begynder med morgensang, Fader Vor og fortælling.

På friskolen skaber vi et harmonisk og trygt sted for alle børn fra børnehave til 9. klasse. Her skal alle have respekt og forståelse for hinanden – både børn og voksne.

Vi har fokus på, at hver enkelt elev udfordres på det faglige og det sociale plan. Vi vægter det praktisk-musiske højt som led i elevens dannelse. Vores tilgang til skolens aktiviteter og undervisning er seriøs, nutidig og interessant.

Her opbygges et læringsmiljø, hvor fordybelse, fantasi, fysisk udfoldelse og inspiration er nøglebegreber for elevernes trivsel og læring.

Vores erfaring er, at glade børn lærer bedst. Derfor synes vi, at dagligdagens nærhed, fællesskab og læringsmiljø er en forudsætning for elevernes udvikling. Vores børn skal gå glade i skole og glade hjem efter en god skoledag.

VÆRDIER

Små klasser

Høj faglighed i alle fag

Sang, musik og kreativitet

Levende fortælling

Frihed til forskellighed

Medansvar for fællesskabet

Accept af hinandens forskelligheder

Tryghed, nærvær og trivsel

Inspiration og engagement

Sociale kompetencer

Kvalitet og rummelighed på inklusionsområdet

Respekt for hinanden og hinandens ejendele

En skole til 9. klasse

Vi er en holdningsbaseret Grundtvig – Koldsk friskole, hvis fornemmeste opgave er at danne og uddanne skolens elever til livsduelige samfundsborgere i et demokratisk samfund.

Vores børn går glade i skole – og glade hjem efter en god skoledag.

Haubro Friskole har 120 år på bagen som privat grundskole. Skolen er medlem af Friskolerne, der er de danske friskolers forening.

Haubro Friskole ligger i udkanten af Haubro. Naboerne til skolen er grønne marker, å og enge.

Bag Haubro Friskole står en kreds af forældre og skolekredsmedlemmer, som sammen definerer skolens værdigrundlag. Vores Friskole blev grundlagt i 1898.

Den 1. januar 2015 fusionerede Haubro Friskole med Naturinstitutionen Sneglehuset, så vi i dag er en samlet institution med fælles bestyrelse.

Naturinstitutionen Sneglehuset består af Vuggestuen Skovhuset og Børnehaven Sneglehuset.

Friskolen har alle klasser fra 0. til 9. klasse, hvor enkelte kan være sammenlæst.

Friskolen er fra 2016 tilmeldt undervisningsministeriets afgangsprøver for folkeskole

Alle børn fra 0 år til 16 år kan hver dag mødes på de fælles grønne arealer, der omkredser vores fælles bygninger.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem forældre og ansatte på friskolen og i Sneglehuset er en yderst vigtig ressource for at skabe den bedste undervisning og læring for den enkelte elev. Derfor er det af afgørende betydning, at forældre og lærere kender til samarbejdets rammer.

Haubro Friskole skal være et godt være- og lærested for såvel børn og voksne, da vi i fællesskab skal arbejde ud fra et gensidigt og forpligtende værdisæt, som afspejles i daglig praksis.

At vægte samarbejde og fællesskab som en central værdiholdning på Haubro Friskole og Sneglehuset resulterer i, at samarbejde i dag og i fremtiden stiller større krav til forældre og læreres fleksibilitet og omstillingsparathed. Det indikerer, at samarbejdet er en fortsat proces med plads til udvikling, inspiration og støtte.

Vedtægter

§1 af skolens vedtægter lyder som følgende:

Hjemsted og formål

§ 1      Haubro Landsbyskole – Himmerlands Friskole er en selvejende uafhængig institution med hjemsted i Vesthimmerlands Kommune. Friskolen har CVR-nummer 52583519

Skolen er en sammenslutning af Haubro Friskole, som er oprettet 1898 og Søttrup Friskole der er oprettet i 1889. Sammenslutningen fandt sted den 1. august 1989, fra hvilken dato skolen bærer navnet Haubro Søttrup Friskole. Den 5. november 2010 skiftede skolen navn til Haubro Landsbyskole – Himmerlands Friskole.

Stk. 2

Skolens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 3

Skolens formål er i øvrigt at drive en grundtvig-koldsk friskole, hvor forældrekredsens ønsker i videst muligt omfang tilgodeses, og hvor det tilstræbes at skabe et fællesskab, der bygger på gensidig respekt og tillid.

Skolens vedtægter kan læses i helhed ved at klikke her: Skolens vedtægter

Vedtagelsen af skolens vedtægter er fra d. 10. april  2019

Skolens vedtægter er tilgængelige på denne hjemmeside 16. august 2016

Bestyrelsen

Bestyrelsen for friskolen og Sneglehuset består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter, som forældrekreds og skolekreds har valgt på årets generalforsamling i april. For at være valgbar til bestyrelsen er man enten forældre i friskolen og/eller børnehaven eller medlem af skolekredsen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi.

Bestyrelsen holder ca. 10 årlige møder.

Bestyrelsen består af:

Jesper Holmbach- formand

Sisse Lensvelt

Rene Binderup-Nielsen

Jan Bruun – kasserer

Kasper Ottosen

Mette Dahl

Karen Clausager

Lone Ebdrup – supplant

Maria Schønning – suppleant

Hvis du vil i kontakt med bestyrelsen kan du skrive til bestyrelsesformand: Jesperholmbach@gmail.com

Bestyrelsesarbejdet på Haubro Friskole er mangfoldigt og spændende. Opgaver og arbejdsområder for bestyrelsen er på mange væsentlige punkter bestemt af de forskellige love og bekendtgørelser, som gælder for de frie skoler.

Forretningsorden

På Haubro Friskole arbejder Bestyrelsen ud fra en forretningsorden der er skræddersyet til vores skole.

Forretningsorden kan læses ved at klikke her:

Bestyrelsen

Bestyrelsen for friskolen og Sneglehuset består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter, som forældrekreds og skolekreds har valgt på årets generalforsamling i april. For at være valgbar til bestyrelsen er man enten forældre i friskolen og/eller børnehaven eller medlem af skolekredsen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi.

Bestyrelsen holder ca. 10 årlige møder.

Bestyrelsen består af:

Jesper Holmbach- formand

Sisse Lensvelt

Rene Binderup-Nielsen

Jan Bruun – kasserer

Kasper Ottosen

Mette Dahl

Karen Clausager

Lone Ebdrup – supplant

Maria Schønning – suppleant

Hvis du vil i kontakt med bestyrelsen kan du skrive til bestyrelsesformand: Jesperholmbach@gmail.com

Bestyrelsesarbejdet på Haubro Friskole er mangfoldigt og spændende. Opgaver og arbejdsområder for bestyrelsen er på mange væsentlige punkter bestemt af de forskellige love og bekendtgørelser, som gælder for de frie skoler.

Forretningsorden

På Haubro Friskole arbejder Bestyrelsen ud fra en forretningsorden der er skræddersyet til vores skole.

Forretningsorden kan læses ved at klikke her:

Generalforsamling

Skolen holder oridinær generalforsamling en gang årligt i løbet af foråret.

Denne aften kan alle forældre og skolekredsmedlemmer komme på skolen og gøre deres til at skolen drives videre i den gode ånd efter demokratiets regler.

Denne aften aflægges der beretninger om det afsluttende år af skoleleder, børnehaveleder, bestyrelsesformand samt tilsynsførende.

På generalforsamlingen fremlægges desuden regnskab og budget inden der efter vedtægterne også er valg af den nye bestyrelse.

Formandens beretning

Her kan bestyrelsens beretning læses

Formandens beretning 2019

Formandens beretning 2018

Skolelederens beretning

Til generalforsamlingen aflægger skolelederen beretning om årets gang på friskolen og den samlede institution.

Læs Skolelederens beretning

Generalforsamlingen 2018

Generalforsamlingen 2017

Skolekreds

Alle der ønsker at støtte Haubro Friskole kan blive medlem af skolekredsen.

Forældre til elever på friskolen og forældre til børn i Sneglehuset er automatisk en del af skolekredsen.

For at blive medlem af skolekredsen skal man kontakte skolens sekretær og betale et årligt kontingent på 100 kr. pr. person eller 140 kr. pr. husstand.

Alle skolekredsmedlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

Skolekredsmedlemmer modtager hver uge skolens nyhedsbrev, så det er muligt at følge med i skolens hverdag, selvom man ikke har sin daglige gang på skolen

Friskolens venner

”Friskolens Venner” er en frivillig støtteforening til Haubro Friskole, Sneglehuset.

Foreningen formål er at lave arrangementer, der skaber en indtjening, som kommer skolen, børnehaven og SFO’en til gode.

Alle opfordres til at blive medlem af foreningen ”Friskolens Venner” og støtte op om aktiviteterne.

Foreningen holder generalforsamling en gang om året, hvor du har mulighed for at melde dig aktivt ind i bestyrelsen og være med til at planlægge og udføre de kommende arrangementer.

En af skolens traditioner er, at ”Friskolens Venner” sørger for bespisning af alle forældre, elever, søskende og ansatte på første skoledag i august samt en masse andre spændende arrangementer.

Generalforsamling

Skolen holder oridinær generalforsamling en gang årligt i løbet af foråret.

Denne aften kan alle forældre og skolekredsmedlemmer komme på skolen og gøre deres til at skolen drives videre i den gode ånd efter demokratiets regler.

Denne aften aflægges der beretninger om det afsluttende år af skoleleder, børnehaveleder, bestyrelsesformand samt tilsynsførende.

På generalforsamlingen fremlægges desuden regnskab og budget inden der efter vedtægterne også er valg af den nye bestyrelse.

Formandens beretning

Her kan bestyrelsens beretning læses

Formandens beretning 2019

Formandens beretning 2018

Skolelederens beretning

Til generalforsamlingen aflægger skolelederen beretning om årets gang på friskolen og den samlede institution.

Læs Skolelederens beretning

Generalforsamlingen 2018

Generalforsamlingen 2017

Skolekreds

Alle der ønsker at støtte Haubro Landsbyskole – Himmerlands Friskole kan blive medlem af skolekredsen

Forældre til elever på skolen og forældre til børn i Sneglehuset er atomatisk en del af skolekredsen.

For at blive medlem af skolekredsen skal man kontakte skolens sekretær og betale årligt kontingent på 100 kr.

Alle skolekredsmedlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

Skolekredsmedlemmer modtager hver uge skolens nyhedsbrev, så det er muligt at følge med i skolens hverdag, selvom man ikke har sin daglige gang på skolen.

Friskolens venner

”Friskolens Venner” er en frivillig støtteforening til Haubro Friskole, Sneglehuset.

Foreningen formål er at lave arrangementer, der skaber en indtjening, som kommer skolen, børnehaven og SFO’en til gode.

Alle opfordres til at blive medlem af foreningen ”Friskolens Venner” og støtte op om aktiviteterne.

Foreningen holder generalforsamling en gang om året, hvor du har mulighed for at melde dig aktivt ind i bestyrelsen og være med til at planlægge og udføre de kommende arrangementer.

En af skolens traditioner er, at ”Friskolens Venner” sørger for bespisning af alle forældre, elever, søskende og ansatte på første skoledag i august samt en masse andre spændende arrangementer.