Selvevaluering

Selvevaluering på Haubro Friskole

Vi vil her beskrive hvilke evalueringsmetoder der anvendes hen over skoleåret. Disse tager udgangspunkt i Friskoleloven.

 Denne siger:

§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

§ 1 c. Skolen offentliggør sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på Internettet.

Den løbende evaluering:

Den løbende evaluering af undervisningen og undervisningsformen (§1b stk.2) er ikke koordineret. Det er lærerens helt personlige valg, hvordan denne tilrettelægges. Vi arbejder i fagene ud fra en fælles aftalt forventning om, at større, skriftlige elevarbejder – som dansk, engelsk og tysk skriftlig fremstilling, fysikrapporter, matematikafleveringer, månedsopgaver og lignende – gives en uddybende og evt. skriftlig kommentar fra læreren inkl. Karakter fra 7. klassetrin.

I de yngste klasser er det ofte hensigts-mæssigt at vælge den mundtlige form frem for den skriftlige.

På lærermøder drøfter ledelsen og lærere i fællesskab klasser og elever og de faglige og sociale forhold. Ved bekymringer og beslutninger om særlige tiltag overfor enkeltelever eller klasser, dernæst underrettes de pågældende forældre i forbindelse med at nye tiltag iværksættes.

På lærermøder aftaler, drøfter skolens ledelse og lærere emner og opgaver i skolens aktuelle undervisning. Aktuelle temaer fra skolens dagligdag drøftes løbende. For eksempel i forbindelse med forældremøder, lærermøder og bestyrelsesmøder.

Vi anvender relevante prøver/test i fagene for at vurdere elevernes standpunkt og/eller udbytte af undervisningen en gang årligt i dansk og matematik.

Afgangsprøver:

Haubro Landsbyskole – Himmerlands Friskole er en prøveafholdende skole, som tilbyder afgangsprøve i alle obligatoriske prøvefag.

Vi kan desuden tilbyde skriftlige terminsprøver i enkelte fag i 9. og. 8. klasse

Vi giver desuden standpunktskarakterer for7. til 9. klasse i alle prøveforberedende fag.  

  

Projektevaluering:

Projektopgaven i 9. kl. gives en skriftlig evaluering medfølgende en karakter. Karakter gives hvis eleven ønsker det. Projektopgaverne i 7. og 8. kl. gives en karakter og en grundig, skriftlig evaluering.

Regelmæssig underretning til elever og forældre

Der afvikles 2 gange årligt skole-hjemsamtaler i alle klasser.

Under disse samtaler orienteres om den faglige og sociale udvikling for den enkelte elev, ligesom der opstilles fokuspunkter op for den næste periode.  

Ved samtalerne deltager klasselærer/dansklærer, matematik – og eller sproglærer.

I samtalen i efteråret har vi fokus på både fagligheden og trivlsen.

I samtalen om foråret har vi fokus på fagligheden og elevernes standpunkt med udgangspunkt i de anvendte faglige prøver/test

Årsevalueringerne:

Hvert år evaluerer vi årets undervisning og aktiviteter ved skoleårets afslutning. Hver lærer vælger i sin evaluering at fremhæve nogle fokuspunkter, som læreren finder det vigtigt at diskutere. Hermed kommer der fokus på de sværeste udfordringer og de største problemfelter.

Ledelsen kategoriserer de vigtigste evalueringsemner under fælles overskrifter til det pædagogiske møde ved skoleårets afslutning.

Ledelsen og lærere skriver i fællesskab referat til evalueringen.

Konklusionerne med handleplan udgør både evaluering og opfølgningsplan.

Årsevalueringen er mundtlig med referat. Det kan hæve evalueringens brugsværdi for den evaluerende lærer at have frihed til at være personlig og evt. gøre brug af konkrete eksempler – som naturligvis ikke kan offentliggøres.

 

Evalueringen offentliggøres i en kortfattet og sammenhængende tekst i august på skolens hjemmeside.

Evaluering af skoleåret 2016-17 Kontakt os

Haubro Friskole
Vadgårdvej 4
9600 Aars

Skoleleder:  Kristina Engemand
Mail: kristina@haubrofriskole.dk
Tlf.: 98 66 40 91

Hjertestarter

Badge

Facebook

Følg med i vores seneste arrangementer og nyheder på Facebook via nedestående link.

Sneglehuset