Tilsynsførende

På en friskole har forældrekredsen det overordnede tilsyn med skolens undervisning.

Undervisningen skal stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkskolen og forberede eleverne til at leve i samfund med frihed og folkestyre.

Forældrekredsen skal der ud over vælge en eller flere eksterne certificeret tilsynsførende, som skal varetage visse nærmere defineret tilsynsopgaver.

På Haubro Friskole er Bent Bengtson valgt som tilsynsførende.

Tilsynserklæring

Her kan tilsynserklæringerne fra skolens tilsynsførende læses.

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2015

Tilsynserklæring 2016

tilsynserklæring 2017

Tilsynserklæring 2018

Tilsynserklæring 2019 

Tilsynserklæring 2020

Tilsynserklæring 2021

Tilsynserklæring 2022

Tilsynserklæring 2023

 

Selvevaluering på Haubro Friskole

Vi vil her beskrive hvilke evalueringsmetoder der anvendes hen over skoleåret. Disse tager udgangspunkt i Friskoleloven.

Denne siger:

§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

§ 1 c. Skolen offentliggør sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på Internettet.

Den løbende evaluering:

Den løbende evaluering af undervisningen og undervisningsformen (§1b stk.2) er ikke koordineret. Det er lærerens helt personlige valg, hvordan denne tilrettelægges. Vi arbejder i fagene ud fra en fælles aftalt forventning om, at større, skriftlige elevarbejder – som dansk, engelsk og tysk skriftlig fremstilling, fysikrapporter, matematikafleveringer, månedsopgaver og lignende – gives en uddybende og evt. skriftlig kommentar fra læreren inkl. Karakter fra 7. klassetrin.

I de yngste klasser er det ofte hensigts-mæssigt at vælge den mundtlige form frem for den skriftlige.

På lærermøder drøfter ledelsen og lærere i fællesskab klasser og elever og de faglige og sociale forhold. Ved bekymringer og beslutninger om særlige tiltag overfor enkeltelever eller klasser, dernæst underrettes de pågældende forældre i forbindelse med at nye tiltag iværksættes.

På lærermøder aftaler, drøfter skolens ledelse og lærere emner og opgaver i skolens aktuelle undervisning. Aktuelle temaer fra skolens dagligdag drøftes løbende. For eksempel i forbindelse med forældremøder, lærermøder og bestyrelsesmøder.

Vi anvender relevante prøver/test i fagene for at vurdere elevernes standpunkt og/eller udbytte af undervisningen en gang årligt i dansk og matematik.

Afgangsprøver:

Haubro Landsbyskole – Himmerlands Friskole er en prøveafholdende skole, som tilbyder afgangsprøve i alle obligatoriske prøvefag.

Vi kan desuden tilbyde skriftlige terminsprøver i enkelte fag i 9. og. 8. klasse

Vi giver desuden standpunktskarakterer for7. til 9. klasse i alle prøveforberedende fag.

Projektevaluering:

Projektopgaven i 9. kl. gives en skriftlig evaluering medfølgende en karakter. Karakter gives hvis eleven ønsker det. Projektopgaverne i 7. og 8. kl. gives en karakter og en grundig, skriftlig evaluering.

Regelmæssig underretning til elever og forældre

Der afvikles 2 gange årligt skole-hjemsamtaler i alle klasser.

Under disse samtaler orienteres om den faglige og sociale udvikling for den enkelte elev, ligesom der opstilles fokuspunkter op for den næste periode.

Ved samtalerne deltager klasselærer/dansklærer, matematik – og eller sproglærer.

I samtalen i efteråret har vi fokus på både fagligheden og trivlsen.

I samtalen om foråret har vi fokus på fagligheden og elevernes standpunkt med udgangspunkt i de anvendte faglige prøver/test

Årsevalueringerne:

Hvert år evaluerer vi årets undervisning og aktiviteter ved skoleårets afslutning. Hver lærer vælger i sin evaluering at fremhæve nogle fokuspunkter, som læreren finder det vigtigt at diskutere. Hermed kommer der fokus på de sværeste udfordringer og de største problemfelter.

Ledelsen kategoriserer de vigtigste evalueringsemner under fælles overskrifter til det pædagogiske møde ved skoleårets afslutning.

Ledelsen og lærere skriver i fællesskab referat til evalueringen.

Konklusionerne med handleplan udgør både evaluering og opfølgningsplan.

Årsevalueringen er mundtlig med referat. Det kan hæve evalueringens brugsværdi for den evaluerende lærer at have frihed til at være personlig og evt. gøre brug af konkrete eksempler – som naturligvis ikke kan offentliggøres.

Evalueringen offentliggøres i en kortfattet og sammenhængende tekst i august på skolens hjemmeside.

Evaluering af skoleåret 2016-17 

UVM-vurdering

Hvert 3. år skal friskolen lave en undervisningsmiljøundersøgelse for at sikre at skolens elever trives.

Elevernes besvarelser og skolens handleplan efter besvarelse kan læses her på følgende PDF fil.

UMV 2017

Karakterer

Vores elever i 9. årgang går op til FPA 9 efter de gældende regler fra undervisningsministeriet.

Karakterne kan ses her:

Karakterfordeling for FPA 9 sommer 2018

Karaktergennemsnit for FPA 9 sommer 2018

Øvrige nøgletal