Anti-Mobbe politik

Haubro Landsbyskole-Himmerlands Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole, hvor skolens værdisæt tager udgangspunkt i følgende:

Vores erfaring er, at glade børn lærer bedst. Derfor synes vi, at dagligdagens nærhed, fællesskab og læringsmiljø er en forudsætning for elevernes udvikling. Vores børn skal gå glade i skole – og glade hjem efter en god skoledag.

Skolen vægter

o              Små klasser

o              Høj faglighed i alle fag

o              Sang, musik og kreativitet

o              Levende fortælling

o              Frihed til forskellighed

o              Medansvar for fællesskabet

o              Respekt for hinanden og hinandens ejendele

o              Accept af hinandens forskelligheder

o              Tryghed, nærvær og trivsel

o              Inspiration og engagement

o              Sociale kompetencer

o              Kvalitet og rummelighed på inklusionsområdet

Derfor er Haubro Landsbyskole-Himmerlands Friskoles mobbepolitik enkel:

Haubro Landsbyskole-Himmerlands Friskole accepterer ikke mobning.

Definition af mobning:

Ofte benyttes begrebet mobning i flæng eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier. Det er derfor vigtigt at præcisere begrebet.

En person er mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer.

Ved negative handlinger kan der være tale om:

 • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.

 • Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting

 • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke efterkomme en persons ønsker for at irritere eller såre. Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen

Det bør understreges, at man ikke kalder det mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt, skændes eller slås.

For at man kan tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet: Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har normalt ikke så let ved at forsvare sig og er ofte lidt hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.

Signaler på mobning:

Den mobbede vil være tilbøjelig til at:

 • Blive passiv, trække sig ud af fællesskabet

 • Gå for sig selv og være alene i frikvartererne

 • Søge megen voksenkontakt

 • Gå tilbage i udviklingstrin

 • Udvise ringe selvtillid

 • Komme let ud af balance, blive opfarende eller indelukket

 • Komme for sent eller udeblive fra undervisningen

 • Miste eller få ødelagt ting, tøj og lign

 • Klare sig dårligere fagligt

 • Være bange for at gå i skole

Voksne omkring børnene skal være opmærksomme på ovenstående advarselssignaler, men ingen af signalerne peger i sig selv på mobning, de kan være forårsaget af andre ting. Pludselige eller store forandringer i adfærden er vigtige tegn.  

Hvad gør vi for at modvirke mobning på Haubro Landsbyskole-Himmerlands Friskole?

 • Skoleåret starter med en klasselærerdag, hvor klassens trivsel for det kommende skoleår er i fokus

 • Skolen har undervisningsmateriale til forebyggelse af mobning, der kan arbejdes med på alle klassetrin

 • Emnet mobning kan være et punkt på forældremøder for alle klassetrin. Formålet er at informere nye forældre om skolens mobbepolitik og forældrenes medansvar omkring bekæmpelse af evt. mobning

 • Alle klasser aftaler og udarbejder samværsregler i samråd med deres lærere

Hvis mobning forekommer alligevel:

For at kunne afhjælpe problemet, skal skolen kende til problemet!

 • Den (lærer, pædagog, gårdvagt, forældre, andre elever), der får kendskab til den dårlige trivsel/mobning, kontakter klasselæreren

 • Klasselæreren orienterer klassens lærere, som derefter aftaler, hvordan problemet skal gribes an. De berørte forældre og ledelsen orienteres, og der afholdes samtale med de involverede elever

Der indkaldes til møde med de involverede elever og deres forældre, hvor der i fællesskab bliver indgået en skolekontrakt (denne er vist nederest her i beskrivelsen).

 • Er eleven også tilmeldt SFO, inddrages fritidsordningen

 • Klassens lærere følger udviklingen til problemet er løst og holder ledelse og forældre orienteret

Hvis mobningen fortsætter og virker uløselig:

 • Forældre til de berørte elever indkaldes til nyt møde med klasselæreren og ledelsen for sammen at finde løsninger på problemerne

 • Ledelsen overtager styringen af indsatsen mod mobningen. Eventuelle sanktioner og beslutninger tages efter samråd med de berørte forældre og de eventuelle relevante myndigheder om det fortsatte samarbejde

Gode råd til hjemmet:

 • Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater, deres forældre eller lærere

 • Støt dit barn i at dyrke mange bekendtskaber på kryds og på tværs i klassen

 • Giv klassekammeraters invitationer til fællesarrangementer høj prioritet

 • Prioriter samvær med andre forældre i klassen bl.a. klassearrangementer og forældremøder. Det smitter af på børnene

 • Brug klasselæreren og eller pædagogerne i antimobbearbejdet

Kontakt os

Haubro Friskole
Vadgårdvej 4
9600 Aars

Skoleleder:  Kristina Engemand
Mail: kristina@haubrofriskole.dk
Tlf.: 98 66 40 91

Hjertestarter

Badge

Facebook

Følg med i vores seneste arrangementer og nyheder på Facebook via nedestående link.

Sneglehuset