Fagplan for faget natur & teknologi

Fagplan for Natur og Teknologi

Vi underviser i Natur Teknik i 5. og 6. klasse

Forinden er eleverne i 0. til 4. klasse undervist i natur-tekniske fagområder i vores ”udeskole” fag.

Fra 7. klassetrin undervises eleverne i geografi, biologi og fysik-kemi.

Formål

Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem fortælling, oplevelser og erfaringer med natur/teknik opnår viden om og indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler tanker, sprog og begreber, som har værdi i det daglige liv.

Elevernes iagttagelser og eksperimenter skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til at samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde, forundring og oplevelse ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for positivt engagement og konstruktiv handling. Undervisningen skal skabe grundlag og interesse hos eleverne for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Skolens opstillede Slutmål for 6. klassetrin

Den nære omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende og det ikke levende beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelserne.

Beskrive vigtige kropsfunktioner og væsentlige faktorer, der påvirker disse, samt anvende viden om forhold, der har betydning for menneskets sundhed.

Gøre rede for fænomener, der knytter sig til vejret og årstiderne kende og beskrive lokalområdet, bl.a. ved brug af kort og kunne anvende viden herom i andre sammenhænge.

Den fjerne omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at finde ligheder og forskelle mellem levevilkår og livsbetingelser for planter, dyr og mennesker i det nære og det fjerne.

Forholde sig kritisk til informationer om naturfaglige forhold fra medierne.

Redegøre for dyr, planter og menneskers levevilkår og indbyrdes samspil forskellige steder på Jorden.

Anskue fordelingen af land og hav, landskaber, klimazoner og plantebælter som regionale og globale mønstre beskrive og sammenligne vigtige regioner og lande i vores egen og andre verdensdele.

Sammenholde indsigt i solsystemets opbygning og Jordens bevægelser med fænomener, de selv har oplevet.

Anvende hovedtræk af Jordens og livets udvikling til belysning af naturens mangfoldighed.

Menneskets samspil med naturen

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde.

Kende til forskellige natursyn og beskrive eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse samt interessemodsætninger knyttet hertil.

Kende begrebet bæredygtighed og kunne redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen og vurdere, hvilke konsekvenser det har for planter, dyr og mennesker.

Kende træk af teknologiens historie og anvendelse samt følgevirkninger for planter, dyr og mennesker

Vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt.

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Formulere relevante spørgsmål, opstille hypoteser og modeller som grundlag for både praktiske og teoretiske undersøgelser

Planlægge, designe og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter

Vælge og anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven samt organisere forløbet, når det foregår individuelt eller i grupper

Ordne og vurdere data

Konkludere ud fra iagttagelser, undersøgelser, datasøgning, dataopsamling, faglig læsning og interview både på skolens område og uden for dette

Formidle resultater af egne og andres data på flere forskellige måder

Formidle fagligt stof, modeller og teorier med relevant fagsprog

Forholde sig kritisk til informationer på nettet.