Fagplan for faget musik

Formål

Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse og til at udtrykke sig på disse områder.

Gennem aktiv og praktisk beskæftigelse med musik gives eleverne muligheder, der kan glæde og skabe nysgerrighed for hele livet.

Med udgangspunkt i den danske musiktradition skal undervisningen gennem oplevelse og fællesskab give eleverne forståelse for musik som en del af kulturlivet, sådan at der gennem musikkens mangfoldighed åbnes tilgang til kulturlivets mange sider, også som det udfoldes i andre lande med andre musiktraditioner.

Musikundervisningen tager sit udgangspunkt i elevernes arbejde med at forstå og gengive musik.

Eleverne skal nå til en forståelse af sammenhængen mellem teknologi og musikudbud i dagens samfund såvel som i andre historiske perioder. Samtidig skal eleverne nå til en erkendelse af den brydning, der ligger mellem klassisk musik, pop og subkultur.

Der arbejdes med fire hovedområde: sang, instrumentalspil, bevægelse og musiklære, som i videst muligt omfang integreres i de enkelte undervisningsaktiviteter.

Musikudøvelse

I undervisningen indgår et bredt repertoire af danske/udenlandske sange af nyere og ældre dato. Til enhver sang kan der knyttes en god fortælling. I sangundervisningen indgår arbejde med flerstemmige satser. Der arbejdes med stemmen, så den teknisk og udtryksmæssigt udvikles med hensyn til smidighed, artikulation og klang.

I undervisningen inddrages relevante instrumenter. Eleverne skal have kendskab til forskellige instrumentgruppers klanglige og tekniske muligheder og forskelligheder.

Der arbejdes hovedsageligt med:

Udvikling af puls, periode- og rytmefornemmelse, der oparbejdes gennem brug af slagtøj og bevægelse.

Udvikling af og forståelse for melodispil gennem brug af stavspil og enkle melodiinstrumenter.

Udvikling og forståelse af harmonisk opbygning gennem brug af akustiske og elektriske strenge- og tangentinstrumenter.

Musikalsk skaben

Med henblik på at udvikle elevernes erkendelse af musikalsk puls, form og udtryk arbejdes der med gamle og nye sanglege og med udgangspunkt i SSB. Der arbejdes endvidere med fri bevægelse og dramatisering.

Musikforståelse

Eleverne skal gennem arbejdet med musik gøre erfaringer med musikkens opbygning. Derigennem kvalificeres deres oplevelser af musikken, og de får skærpet deres evne til at lytte koncentreret, aktivt og kritisk. Gennem arbejdet med både teori og samtaler om musik opbygges et fælles sprog om musik, der giver mulighed for en fælles forståelsesramme. Endvidere arbejdes der med sammenhængen mellem fortælling og musik, da begge udvikler både fantasien og oplevelsen af og med det musiske sprog.

Slutmål

Musikudøvelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • deltage aktivt i fælles musikalsk udfoldelse i sang og spil
 • synge et alsidigt repertoire af sange og salmer
 • synge med god intonation og klang
 • deltage i vokal flerstemmighed
 • anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter og musiklokalets tekniske udstyr
 • deltage i sammenspil med opmærksomhed på det musikalske udtryk
 • opnå et basalt, men sikkert kendskab til notation
 • bruge notation som støtte for musikudøvelse
 • deltage i bevægelsesaktiviteter og i fællesdanse af dansk og udenlandsk oprindelse

Musikalsk skaben

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde
 • skabe lydforløb med udgangspunkt i givne oplæg
 • udføre enkel improvisation
 • skabe enkle melodier eller små musikstykker
 • arrangere musik ud fra eksperimenter og drøftelser

Musikforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • lytte åbent og opmærksomt til indspillet og levende fremført musik
 • udtrykke deres oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse
 • gøre rede for forskelligartede musikstykkers form- og udtryksforløb
 • anvende elementære musikteoretiske begreber
 • anvende notation som hjælp til at skabe sig overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke
 • genkende forskellige instrumenters klang, beskrive deres virkemåde og gøre rede for deres funktion i sammenspilsrelationer
 • samtale om musikkens forskelligartede funktioner og virkninger i samfundslivet og i forhold til den enkelte.

Delmål

Delmål efter 2. kl

Musikudøvelse

 • Forberedelse af sange som kan bruges til morgensang, så melodi og tekst får sammenhæng.
 • Bredt udvalg af salmer, historiske og bibelske sange, årstidssange samt danske børnesange, viser, rim og remser.
 • Sange med fagter
 • Sang- og bevægelseslege
 • Følge og holde en puls
 • Synge efter anvisninger på tempo, toneleje og udtryk
 • Anvende forskellige musikinstrumenter som ledsagelse til leg og sang
 • Deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer

Musikalsk skaben

 • Skabe små rim, remser, sange
 • Udføre enkelte improvisationer
 • Skabe lydillustrationer over fortællinger, tekster eller billedforløb

Musikforståelse

 • Lytte opmærksomt til korte musikstykker
 • Udtrykke oplevelser af musik i ord, billeder, leg, drama og bevægelse
 • Kende til forskellige musikgenrer
 • Have arbejdet med dur og mol, puls, rytme og tonehøjde

Delmål efter 5. kl

Musikudøvelse

 • Synge nye og ældre danske sange og salmer – herunder sange som er centrale ved skolens morgensang
 • Synge udenlandske sange
 • Synge med god intonation, klang og tekstudtale
 • Opmærksomhed på flerstemmighed i såvel sang som instrumentalspil
 • Kendskab til noder, melodiforløb og akkorder.
 • Deltage opmærksomt med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse
 • Anvende forskellige musikinstrumenter i enkle sammenspilsarrangementer
 • Deltage i lettere fælles danse

Musikalsk skaben

 • Skabe små melodier – ved hjælp af stemme, musikinstrumenter eller computer
 • Skabe lydillustrationer over fortællinger, tekster eller billedforløb
 • Udføre enkle improvisationer

Musikforståelse

 • Instrumentkendskab
 • Kendskab til genre- og stilmæssigt varieret repertoire og centrale musikalske personligheder
 • Lytte opmærksomt og udtrykke sig nuanceret og bevidst om musik
 • Kendskab til notation, dynamik, klangfarve og motiver
 • Samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge – bl.a. i medier, ved fester og religiøse handlinger

Delmål efter 9. kl

Musikudøvelse

 • Være med i fællesskabet omkring morgensang, festkultur, elevråd m.m.
 • Det tilstræbes, at eleverne lærer de sange, der er centrale ved morgensang,
 • deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse
 • synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer samt sange på andre sprog, først og fremmest engelsk, norsk og svensk
 • synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale såvel med som uden mikrofon
 • deltage i vokal flerstemmighed med opmærksomhed på det musikalske udtryk
 • anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i sammenspil
 • betjene musiklokalets tekniske udstyr
 • deltage i sammenspil i forskellige stilarter
 • være opmærksom på det musikalske udtryk i sammenspillet
 • bruge notation som støtte for musikudøvelsen
 • deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer.
 1. Musikalsk skabenUndervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
 • anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder, herunder computer, i skabende musikalsk arbejde
 • skabe lydforløb med udgangspunkt i fortællinger, tekster eller billedforløb
 • udføre improvisation over en fastlagt akkordfølge
 • skabe enkle melodier eller små musikstykker ved hjælp af computer
 • arrangere musik ud fra eksperimenter og drøftelser.

Musikforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • lytte opmærksomt og med forståelse til musik i forskellige genrer og stilarter
 • lytte til levende, professionelt fremført musik med forståelse for koncertsituationen
 • fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer
 • gøre rede for formforløb og stemning i musikstykker i forbindelse med udøvelse og lytning
 • anvende enkle akkordmønstre efter anvisning
 • anvende notation som hjælp til at få overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke med flere stemmer
 • gøre rede for forskellige instrumenters virkemåde og deres rolle i sammenspilsrelationer
 • identificere vigtige træk ved musik fra udvalgte perioder i den vesterlandske musikkultur og vise kendskab til nogle centrale musikhistoriske skikkelser
 • vise kendskab til musik fra andre kulturer
 • samtale om musikkens funktion og virkning som samlende, stemningsskabende, opildnende og manipulerende
 • samtale om, hvordan musik optræder både som kunstnerisk udtryk og som vare.