Fagplan for faget matematik

Slutmål matematik

Matematik skal supplere virkelighedsopfattelsen og tilgangsvinklen til dagligdagens fænomener og problemer.

Faget skal have en tilknytning til børnenes virkelighed, der gør det naturligt at anvende matematik ved anskuelse og problemløsning i hverdagen.

Faget skal stimulere interessen for naturvidenskabelig tænkemåde og problemløsning.

Undervisningen skal medvirke til at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i kreativ, samfundsmæssig, kulturel og personlig sammenhæng.

Talbehandling

 • Anvende tal i forskellige sammenhænge, og med forskellige skrivemåder
 • Bruge – og kunne udvikle – regneregler
 • Kunne bestemme størrelser ved måling og beregning
 • Kunne læse og buge variable, samt arbejde med grafiske fremstillinger.
 • Kunne overskue og vælge hensigtsmæssige metoder ved beregning. Finde den nemmeste løsning til et problem.

Geometri

 • Benytte geometriske metoder og begreber til at beskrive virkeligheden.
 • Kunne lave tegninger og modeller af ting i virkeligheden.
 • Kunne bruge arbejdstegninger. Gerne kunne omsætte dem i praksis.

Andet som hører til matematikfaget

 • Kunne læse, tolke og selv arbejde med statistik.
 • Kunne forholde sig til sandsynligheder.
 • Selv kunne formulere matematikkens brugbarhed til at løse opgaver. Kunne vælge de rigtige matematiske metoder for at overskue eller løse en opgave.
 • Kende til matematikkens begrænsninger
 • Kende til matematikkens grænseflader med, og brugbarhed i andre fag som fx fysik, biologi, historie, geografi, hjemkundskab osv.)
 • Kunne bruge matematikkens terminologi i en almindelig argumentation. (brøkdele, procenter, sandsynlighed osv.). Anvende matematikken i projekter og andre fag.

Delmål matematik

0. – 3. klasse

Tal m.m.

 • Naturlige tal, tallinjer, talremser, titalssystem
 • Enkel hovedregning
 • Introduktion af brug af lommeregner – enkle regningsarter
 • Enkel division og multiplikation
 • Enkle diagrammer
 • Enkle decimaltal, fx ved priser på varer og enkle brøker som ½ og ¼

Geometri

 • Kunne bruge geometriske ord om dagligdagens ting og former, rund, firkantet, kvadratisk mm.
 • Kunne tegne virkeligheden i en eller anden form for lighed
 • Bruge, kende og snakke om mønstre og gentagelse
 • Enkel måling

Anvendt, matematik i praksis

 • PC programmer med opgaver, tegning og eksperimenterende opgaver
 • Praktisk matematik; Brug af tal og enkle beregninger i hverdagen. Madlavning, sport osv.
 • Begyndende statistik og tilfældighed i forbindelse med spil, sport og leg
 • Former, arealer og overflader

4. – 6. klasse

Tal m.m.

 • Hele tal, decimaltal og brøker
 • De fire regningsarter, tallinjer, enkelt koordinatsystem
 • Hovedregning, overslagsregning (indianerregning!), skriftlige udregninger i hånden!
 • Brug af enkel lommeregner
 • Enkle ligninger og formler
 • Procentbegrebet i forbindelse med hverdagserfaringer
 • Sammenhæng og vekslen mellem procent, brøk og decimal
 • Kunne gennemskue enkle permutationer (rytmiske og sekventiske ændringer)

Geometri

 • Omfang og rumfang, areal af enkle figurer: firkant, trekant, cirkler, pi
 • Konstruktion af enkle geometriske figurer
 • Vinkler, konstruktion, måling, beregning
 • 2D og 3D – begyndende perspektivtegning. Evt. hjemindretningsprogram
 • Bruge geometriske begreber til at beskrive virkeligheden.

Anvendt, matematik i praksis

 • Vælge og bruge de mest velegnede regningsarter og metoder i praktisk brug.
 • Kunne bruge procentregning ved indkøb og fx madlavning.
 • Regneark på PC.
 • Kunne buge – og selv lave enkle – statistikker.
 • Kunne eksperimentere med tilfældighed og statistik (spille poker!!)
 • Kunne opstille en hypotese og afprøve denne.
 • Kunne bruge matematik i andre fag.

7. – 9. klasse

Tal m.m.

 • Alle tal.
 • Arbejde undersøgende med tal.
 • Udvidet lommeregner. TI30-
 • Formler, funktioner, grafer
 • Brøkregning
 • Enkle ligning og deres løsning
 • Kende til andre talsystemer

Geometri

 • Kende og anvende forskellige geometriske figurer
 • Benytte geometriske begreber
 • Forstå og fremstille arbejdstegning, isometrisk tegning og perspektivtegning
 • Kende og anvende målingsbegrebet, herunder omkreds, flade og rum
 • Kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens
 • Udføre enkle geometriske beregninger
 • Arbejde med enkle geometriske beviser

Anvendt/praktisk

 • Vælge regningsart, benytte procentbegrebet og anvende forholdsregning i forskellige sammenhænge
 • Foretage økonomiske overvejelser i relation til hverdagen
 • Arbejde med rentesregning
 • Arbejde med og undersøge matematiske modeller
 • Opnå viden om matematikkens muligheder og begrænsninger
 • Arbejde med statistik med vægt på metode og fortolkning
 • Kende og bruge sandsynlighedsbegrebet