Fagplan for faget engelsk

Formål

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i historie, kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Slutmål for faget engelsk efter 9. kl.

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

• forstå talt engelsk inden for forskellige genrer, herunder lyd – og billedmedier om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans

• forstå udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk

• forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans

• udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, spontanitet og lethed i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer,

redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper og fremlægge et forberedt stofområde

• deltage i samtaler og diskussioner om udvalgte personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner i et sprog afpasset situationen

• udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer

• kommunikeremundtligt og skriftligt gennem digitale medier

• anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel.

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

• anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger inden for udvalgte emneområder

• udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter

• tale og skrive engelsk således at centrale grammatiske regler følges

• stave og sætte tegn på engelsk så præcist, at kommunikationen lykkes

• anvende centrale regler for opbygning af tekster med struktur og sammenhæng inden for almindeligt forekommende genrer

• anvende centrale samtalemønstre

• afpasse udtryksformen i rimelig grad efter hensigt, modtager, situation og genre.

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

• vælge lytte- og læsestrategier i forhold til teksttype, situation og formål

• vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer

• vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden omskriveprocessens faser

• være bevidste om egne engelsksproglige styrker og svagheder og arbejde med disse

• udnytte de mange muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen

• anvende viden om ligheder og forskelle mellem engelsk og andre sprog

• vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave

• anvende fagets hjælpemidler, herunder ordbøger, it-baserede ordforrådsprogrammer, grammatiske oversigter og computerens stave- og grammatikkontrol hensigtsmæssigt

• udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse

• anvende forskellige kilder på selvstændig og kritisk vis.

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

• anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog

• anvende viden om kultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd – og billedmedier samt it

• kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer

• anvende viden om kultur- og samfundsforhold i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

Delmål for engelsk 1. forløb: efter 5. klasse

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at:

• lytte til og forstå et enkelt talt og skrevet engelsk fremført bl.a. gennem brug af lyd – og billedmedier, samt lærerens fortælling.

• bruge sproget i situationer, hvor sprog og handling knyttes sammen gennem imitation, kommunikationslege, rollespil, sange, rim og remser og mindre medieproduktioner

• kommunikere med andre elever parvis og i mindre grupper om emner tæt på hverdagen

• læse og skrive korte og sprogligt enkle tekster, ofte med støtte i billeder og lyd

• eksperimentere med skriftsproget fx i form af billedtekster, ordlister, enkle breve, beskrivelser og meddelelser.

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at:

• anvende et grundlæggende ordforråd til at forstå og tale om nære emner

• udtale de engelske ord og vendinger der arbejdes med, og vise fornemmelse for ental og flertal, samt have en fornemmelse for om noget foregår nu, før eller i fremtiden

• stave enkle ord og udtryk

• forstå og udføre enkle sproghandlinger

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at:

• have mod til at bruge engelsk mest muligt, også uden for skolen

• forsøge at gøre sig forståelige, selvom deres sproglige formåen ikke slår til

• gætte kvalificeret, fx i forbindelse med lytte- og læsetekster

• anvende billedordbøger og enkle it-baserede ordforrådsprogrammer

• anvende elektroniske medier til enkle opgaver

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at:

• kende til kultur og levevilkår, først og fremmest i Storbritannien og USA indenfor emner som familien og ferier og højtider

• kende til eksempler fra engelsksproget børnekultur fx sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger.

• have en begyndende forståelse og kunne drage sammenligning mellem engelsksprogede børnekultur og egen kultur.

Delmål for engelsk 2. forløb: 6. og 7. klasse

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at:

• forstå hovedindhold og specifik information talt og skrevet med forskellige varianter af britisk og amerikansk engelsk

• udtrykke sig i mange forskellige situationer, fx gennem dramatiseringer, rollespil, simulationer og andre par – og gruppeaktiviteter.

• fremlægge et forberedt emne en sammenhængende mundtlig fremstilling, fx i form af korte redegørelser og referater

• uddrage informationer fra forskellige typer af billedtekster, fx illustrationer, plakater, collager, tegneserier, video og andre elektroniske medier.

• læse og forstå hovedindhold af forskellige teksttyper inden for skønlitteratur og sagprosa, fx fortællinger, sangtekster, drama, annoncer, brochurer og opskrifter

• formulere sig mere sammenhængende og give udtryk for fantasi og oplevelser, fx i form af breve, beskrivelser og meddelelser

• kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier i enkle undervisningstilrettelagte forløb

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at:

• anvende strategier, der fremmer mundtlig kommunikation, fx omskrivning ved hjælp af andre ord.

• tale, skrive og forstå et enkelt korrekt engelsk

• skrive og stave således at centrale grammatiske regler følges

• skrive tekster med begyndelse, midte og slutning efter hensigten fx ved hjælp af elektronisk tekstbehandling.

• anvende ordbøger og andre hjælpemidler hensigtsmæssigt

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at:

• vælge lytte- og læse strategier afhængigt af formål

• vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden om skriveprocessens faser

• anvende sprog og viden både i skolesammenhæng og udenfor skolen

• benytte ordbøger, it-baserede ordforrådsprogrammer, simple grammatiske oversigter og benytte computerens stavekontrol i enkle undervisnings forløb

• anvende elektroniske medier i kommunikation og informationssøgning, samt anvende forskellige kilder

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at:

• tale med om ungdomskulturer i andre lande, på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og Internettet

• kende til kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande

• drage sammenligninger mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur

Delmål for engelsk 3. forløb: 8. og 9. klasse

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at:

• forstå hovedindhold og specifik information inden for forskellige genrer af talt engelsk om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans

• forstå hovedindhold og specifik information af lyd – og billedmedier, der også omfatter udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk

• forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans

• udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, lethed og spontanitet afpasset udvalgte genrer og situationer

• udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper og fremlægge et forberedt stofområde

• deltage i samtaler og diskussioner omudvalgte personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner i et sprog afpasset situationen

• udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer

• kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier

• anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

• anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger inden for udvalgte emneområder

• udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter

• tale og skrive engelsk således at centrale grammatiske regler følges

• stave og sætte tegn på engelsk så præcist, at kommunikationen lykkes

• anvende centrale regler for opbygning af tekster med struktur og sammenhæng inden for almindeligt forekommende genrer

• anvende centrale samtalemønstre, herunder turtagning og hensigtsmæssige gambitter

• afpasse udtryksformen i rimelig grad efter hensigt, modtager, situation og genre

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

• vælge lytte- og læsestrategier i forhold til teksttype, situation og formål

• vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer

• vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden omskriveprocessens faser

• være bevidste omegne engelsksproglige styrker og svagheder og arbejde med disse

• udnytte de mange muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen

• anvende viden om ligheder og forskelle mellem engelsk og andre sprog

• vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave

• anvende fagets hjælpemidler, herunder ordbøger, it-baserede ordforrådsprogrammer, grammatiske oversigter og computerens stave- og grammatikkontrol hensigtsmæssigt

• udnyttemedierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse

• anvende forskellige kilder på selvstændig og kritisk vis.

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

• anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog

• anvende viden omkultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd – og billedmedier samt it

• kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer

• anvende viden omkultur- og samfundsforhold i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.